Giới thiệu
kê hoach kiểm tra đanh giá kết quả Làng, khu dân cư, cơ quan văn hóa năm 2022
26/10/2022 03:38:40

THỜI GIAN THỰC HIỆN BƯỚC 1 TỪ NGÀY 01-O5/11 DO BAN CHỈ ĐẠO TDDK XDVH Ở KHU DÂN CƯ; BƯỚC 2 TỪ 14 THÁNG 11/2022 DO BCĐ XDD[Ì SỐNG VH HUYỆN KIỂM TRA CÔNG NHẬN


KẾ HOẠCH

Kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa,

cơ quan văn hóa năm 2022

 
   


Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”;

Thực hiện Công văn số 149/UBND-VP ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP;

Thực hiện Hướng dẫn số 1484/HD-BCĐ ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh về việc xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2019;

Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Cao Thắng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đánh giá đúng kết quả phấn xây dựng làng, khu dân cư, cơ quan, văn hóa năm 2022;

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá Ban chỉ đạo đề nghị UBND công nhận làng, khu dân cư, cơ quan văn hóa năm 2022; biểu dương, khen thưởng những đơn vị có thành tích xuất sắc; đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những hạn chế yếu kém, rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn;

- Việc kiểm tra, thẩm định, đánh giá phải đảm bảo khách quan, chính xác.

B. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI LÀNG, KHU DÂN CƯ VĂN HÓA

I. NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1- Đi sống kinh tế và phát triển;

2- Đi sống văn hóa, tinh thần;

3- Môi trường cảnh quan;

4- Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

5- Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

II. CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1 . Cấp xã, thị trấn

- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa năm 2022 ở đơn vị mình (từ ngày 01/11 đến ngày 10/11/2022)

- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện, xã thẩm định, đánh giá kết quả và gửi về BCĐ theo quy định.

III. HOÀN THIỆN VÀ NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, đánh giá

+ Báo cáo kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa năm 2022;

+ Bản tự chấm điểm của Làng đã chấm (theo mẫu);

+ Quyết định công nhận làng an toàn về an ninh trật tự năm 2022;

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp

- Các làng, khu dân cư xét thấy có đủ thành tích tiêu biểu trong 03 năm liên tục đề nghị UBND xã khen thưởng.

C. NỘI DUNG, CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP VĂN HÓA

I. NỘI DUNG

Thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hướng dẫn việc chấm điểm số 1484/HD-BCĐ ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hải Dương; thẩm định, đánh giá các nội dung sau:

1. Đối với cơ quan, đơn vị

Kiểm tra, đánh giá 3 nội dung:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Việc thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở;

- Việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung cụ thể các tiêu chuẩn theo Hướng dẫn 1484/HD-BCĐ của BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh Hải Dương.

II. CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan, đơn vị

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022 ở đơn vị mình. Thời gian thực hiện trong khoảng từ ngày 01/11 đến ngày 05/11/2022, hoàn thiện hồ sơ và gửi về BCĐ huyện.

- Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2022 ở đơn vị mình theo hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện

2. Cấp xã

- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng văn hóa năm 2022 trên cơ sở kiểm tra thực tế, kết hợp đối chiếu số liệu, thông tin do các ngành thành viên BCĐ cung cấp.

- Thời gian BCĐ xã dự kiến kiểm tra: từ ngày 01/11 đến 05/11/2022.

- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã họp, xét và đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, đạt danh hiệu văn hóa năm 2022.

III. HOÀN THIỆN VÀ NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ đề nghị kiểm tra, đánh giá

- Kết thúc quá trình kiểm tra, đánh giá, các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện hồ sơ, gửi về BCĐ huyện.

- Hồ sơ gồm có:

+ Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022;

+ Bản tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xét thấy có đủ thành tích tiêu biểu trong 03 năm liên tục đề nghị UBND huyện khen thưởng.

- Hồ sơ gồm có:

+ Báo cáo thành tích 03 năm liên tục tính từ năm 2022 trở về trước + Bản tự chấm điểm năm 2022;

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”

- Triển khai nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách trực tiếp các thôn kết hợp đôn đốc, kiểm tra việc đánh giá, đề nghị công nhận danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa năm 2022.

2. Thường trực BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”

- Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn cơ sở tự kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước khi BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện về kiểm tra, đánh giá.

- Tổng hợp kết quả báo cáo BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã

3. Đảng ủy - UBND và Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã,

- BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã đề nghị Đảng ủy - UBND xã, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở đơn vị mình thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao việc kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng Làng, khu dân cư văn hóa năm 2022.

- Căn cứ Kế hoạch này, BCĐ xã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng, khu dân cư văn hóa ở đơn vị mình; đồng thời hoàn thiện hồ sơ và các công tác chuẩn bị khác để BCĐ cấp huyện kiểm tra, đánh giá trực tiếp.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022 và hoàn chỉnh hồ sơ gửi về UBND xã và đề nghị công nhận danh hiệu văn hóa năm 2022.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng làng, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa năm 2022; Ban chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” xã tổ chức thực hiện đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- Ban TV Đảng ủy xã; Để báo cáo

- Lãnh đạo UBND xã;

- BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” xã; Để thực hiện

- Lưu: TT BCĐ.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

TRẦN MẠNH NHƯỜNG

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 278
Trước & đúng hạn: 277
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/03/2023 12:35:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO THẮNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Mạnh Nhường

Địa chỉ: UBND xã Cao Thắng- xã Cao Thắng- huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0927270699

Email: ......

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 38,850