CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Cao Thắng
06/04/2023 12:00:00

   Thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn số 951/UBND-VP ngày 29 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Thanh Miện về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
UBND xã Cao Thắng thông báo về việc niêm yết công khai danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Cao Thắng tại Bộ phận Một cửa và Trang thông tin điện tử xã, thị trấn như sau:
   1. Thủ tục: Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.
   Giao cho công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác lao động - thương binh & xã hội rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP.
Vậy UBND xã Cao Thắng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.6%
Số hồ sơ xử lý: 1079
Trước & đúng hạn: 1075
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 0.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 10:04:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO THẮNG - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Trần Mạnh Nhường

Địa chỉ: UBND xã Cao Thắng- xã Cao Thắng- huyện Thanh Miện- tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0927270699

Email: ......

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0